63972.7
7368
63977.9
5079
مجموع خرید27379
مجموع فروش 176450
عملیات با موفقیت انجام شد.